Prijemni

Нови Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука

Пријемни испит састоји се из:

  1. Теста из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова).
  2. Теста из историје (максимално 10 бодова).
  3. Теста моторичких способности (максимално 20 бодова).
  4. Писменог рада на задану тему (максимално 5 бодова).
  5. Диктата (максимално 5 бодова).

Нити један од тестова није елиминаторног карактера, а максималан број бодова који кандидатможе да оствари на пријемном испиту је 100 (сто) и то: 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу пријемног испита.
Под општим успјехом у средњој школи подразумјева се просјек свих оцјена помножен са бројем 10 (десет). Општи успјех у средњој школи рачуна се заокруживањем на двије децимале.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о упису студената на Факултет безбједносних наука можете погледати овдје:
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2017