Академски координатор за међународну размјену студената и особља: Проф. др Велибор Лалић


Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Академски координатор за међународну размјену студената и особља (енг. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 38. Правилника.

Надлежности академског координатора подразумијевају, али нису ограничене на: потписивање уговора о учењу, праћење резултата студентске размјене и обраду добијених података, учешће у раду Комисије за признавање периода размјене проведеног у иностранству и припрему уговора о размјени у сврхе наставе и/или истраживања и/или обуке особља. 

Академски координатор за међународну размјену студената и особља пружа подршку за сва академска питања одлазећим и долазећим студентима и особљу.

У одсуству академског координатора за међународну размјену студената и особља обавезе координатора преузима шеф студијског програма, односно шеф одговарајуће катедре на којем одлазећи студент студира, односно на који долазећи студент жели да дође у размјену.

Координатор квалитета ФБН-а: Драгана Васиљевић

Институционално уређење система квалитета: 

Редовне активности осигурања квалитета које се реализују у току године на нашем Универзитету:

  • Студентска анкета о квалитети наставног процеса;
  • Самоевалуациони извјештај универзитета;
  • Прикупљање и обрада показатеља квалитета;
  • Организовање семинара, трибина и радионица на теме из осигурања квалитета.

Стратегија осигурања квалитета, процедура за праћење и унапређење квалитета, као и обрасци за праћење показатеља квалитета садржани су у документу  Систем квалитета на Универзитету у Бањој Луци.

 * Систем квалитета

* Извјештај о самоевалуацији

Административни координатор за међународну сарадњу студената и особља: Радослав Иваниш

 

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Координатор за међународну сарадњу (енг. Coordinator for international cooperation) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 39. Правилника. 

Надлежности координатора за међународну сарадњу подразумијевају, али нису ограничене на: информисање студената и особља о могућностима у области међународне сарадње, посебно пружање информација које се односе на размјену студената и особља, те пружање подршке у вези са административним питањима, укључујући помоћ при организацији смјештаја, прибављању визе, боравишне дозволе, здравственог осигурања и др.