Акроним Назив ЕСПБ
МУР18МНИ   Методологија научног истраживања  6
МУР18ПНК Природне непогоде и катастрофе  6
МУР18УБЗ Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа 5
МУР18СЗС Систем заштите и спасавања у природним катастрофама  5
МУР18ЗКИ Заштита критичне инфраструктуре у природним катастрофама 4
МУР18ПСК Превенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа 4
МУР18ПВС Право ванредних ситуација изазваних природним катастрофама 4
МУР18ИКТ Информационо-комуникационе технологије у подршци управљању ризицима од природних катастрофа 4
МУР18КМК Кризни менаџмент и комуницирање у природним катастрофама 4
МУР18ЕБК Еколошка безбједност и природне катастрофе 4
МУР18НУП Надлежност и улога полиције у природним непогодама и катастрофама 4

 

Студенти похађају наставу на четири обавезна (О) и два изборна предмета (И).

Други семестар је предвиђен за израду истраживачког и мастер рада.