Обавјештење

Програм феријалног рада у СР Њемачкој у 2022. години

Отворен је Јавни позив у оквиру Програма феријалног рада студената у Савезној Републици Њемачкој у 2022. години, којим је за студенте из БиХ одобрена квота од 50 студената, од чега се 16 мјеста односи на студенте из Републике Српске.

На овај позив могу се пријавити искључиво редовни студенти универзитета и високих школа у Босни и Херцеговини који нису уписани у посљедњу годину студија.

Остали услови:
•    студенти треба да добро владају њемачким језиком;
•    студенти треба да буду расположиви за рад у Њемачкој у периоду који није краћи од два мјесеца;
•    студенти не би требало да се ограничавају на неку регију или мјесто у којима желе радити;
•    студенти би требало да буду спремни на рад у што више индустријских сектора у којима се нуде послови;
•    претходно радно искуство је предност.

Пријава треба да садржи сљедеће:

•    Два пријавна обрасца (Bewerbungsbogen), обострано штампана, читко попуњена (по могућности електронски), на њемачком језику, са унесеним датумом и потписом;
•    Двије фотографије новијег датума (формат за пасош);
•    Два примјерка обрасца Erklärung zur Immmatrikulationsbescheinigung попуњена на њемачком или енглеском језику са датумом издавања, потписом одговорног лица и печатом високошколске установе;
•    (Напомена: студенти треба код себе да сачувају један од два наведена примјерка обрасца који ће, у случају да добију понуду за рад, предати послодавцу по доласку у СР Њемачку);
•    Увјерење о студентском статусу које је издао факултет или висока школа на њемачком или енглеском језику. Ако је увјерење издато на језицима у службеној употреби у БиХ, потребно је приложити и превод документа на њемачки или енглески језик овјерен од стране судског преводиоца;
•    Копију пасоша (само страница са сликом);
•    Овјерену копију возачке дозволе (ако је посједују).

Начин подношења пријава

Заинтересовани студенти који испуњавају наведене услове достављају пријавна документа  лично или препоручено поштом на сљедећи начин:
•    студенти високошколских установа у Федерацији Босне и Херцеговине према сједишту установе у одговарајућој кантоналној служби за запошљавање;
•    студенти високошколских установа у Републици Српској према сједишту установе у одговарајућој филијали Завода за запошљавање Републике Српске;
•    студенти који студирају у Брчко Дистрикту БиХ Заводу за запошљавање Брчко Дистрикта БиХ.

Своје пријаве студенти могу достављати и директно Заводу за запошљавање Републике Српске на адресу:
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
Српских ратника 30
71420 Пале
са назнаком „Пријава за Феријални рад у СР Њемачкој 2022ˮ

Рок за достављање пријава је 28. март 2022. године.

Напомена: Непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У обзир ће се узимати само потпуно и исправно попуњена документација.

Списак студената чије ће пријаве на основу наведених критеријума бити одабране и прослијеђене у ZAV биће објављен на веб-страници Завода: www.zzzrs.net крајем априла 2022. године.

Студенти су у обавези да се упознају са информацијама о овом програму у документу Инфо – Ferienbeschaeftigung, а за додатна појашњења могу се обратити Заводу за запошљавање Републике Српске, контакт особа Тања Маркуш (057/490-823, tanja.markus@zzzrs.net).