Обавјештење

Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2022. godini

Otvoren je Javni poziv u okviru Programa ferijalnog rada studenata u Saveznoj Republici Njemačkoj u 2022. godini, kojim je za studente iz BiH odobrena kvota od 50 studenata, od čega se 16 mjesta odnosi na studente iz Republike Srpske.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi:
•    studenti treba da dobro vladaju njemačkim jezikom;
•    studenti treba da budu raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca;
•    studenti ne bi trebalo da se ograničavaju na neku regiju ili mjesto u kojima žele raditi;
•    studenti bi trebalo da budu spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi;
•    prethodno radno iskustvo je prednost.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

•    Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski), na njemačkom jeziku, sa unesenim datumom i potpisom;
•    Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš);
•    Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immmatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove;
•    (Napomena: studenti treba kod sebe da sačuvaju jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku);
•    Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku. Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevodioca;
•    Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom);
•    Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Način podnošenja prijava

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju navedene uslove dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:
•    studenti visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje;
•    studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske;
•    studenti koji studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske na adresu:
JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Srpskih ratnika 30
71420 Pale
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2022ˮ

Rok za dostavljanje prijava je 28. mart 2022. godine.

Napomena: Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. U obzir će se uzimati samo potpuno i ispravno popunjena dokumentacija.

Spisak studenata čije će prijave na osnovu navedenih kriterijuma biti odabrane i proslijeđene u ZAV biće objavljen na veb-stranici Zavoda: www.zzzrs.net krajem aprila 2022. godine.

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschaeftigung, a za dodatna pojašnjenja mogu se obratiti Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, kontakt osoba Tanja Markuš (057/490-823, tanja.markus@zzzrs.net).