SP: Bezbjednost i kriminalistika 2014/15

 

NAZIV PREDMETA STATUS ECTS P V BROJ ČASOVA
 

I SEMESTAR

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST  POLICIJE O 6 3 2 45+30
UVOD U PRAVO O 5 3 1 45+15
USTAVNO PRAVO O 5 3 1 45+15
KRIMINALISTIKA TAKTIKA O 5 3 2 45+30
SOCIOLOGIJA O 4 2 1 30+15
JAVNA BEZBJEDNOST I 3 2 1 30+15
INFORMATIKA I 3 2 1 30+15
PRAKTIČNA NASTAVA-STROJEVA OBUKA OB 2 0 4 0+60
 

II SEMESTAR

KRIVIČNO PRAVO  (Ispitna pitanja) (Literatura) O 6 3 2 45+30
DEFENDOLOGIJA O 5 3 1 45+15
SFO 1 O 5 1 3 15+45
STRANI JEZIK (ENGLESKI JEZIK/NJEMAČKI JEZIK) O 5 1 3 15+45
OSNOVE EKONOMIJE O 4 2 1 30+15
PROFESIONALNA KULTURA, ETIKA I KOMUNIKACIJE I 3 2 1 30+15
SOCIJALNA PATOLOGIJA I 3 2 1 30+15
PRAKTIČNA NASTAVA-INFORMATIVNA PRAKSA OB 2 0 4 0+60
 

III SEMESTAR

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO O 6 3 2 45+30
PREKRŠAJNO PRAVO O 6 3 2 45+30
POLICIJSKA TAKTIKA O 7 3 3 45+45
SFO 2 O 5 2 2 30+30
OPŠTI I BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT I 4 2 1 30+15
STRANI JEZIK (ENGLESKI JEZIK/NJEMAČKI JEZIK) I 4 2 1 30+15
PRAKTIČNA NASTAVA-STRUČNA PRAKSA OB 2 0 8 0+120
 

IV SEMESTAR

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM O 6 3 2 45+30
UPRAVNO PRAVO O 6 3 2 45+30
KRIMINALISTIČKA METODIKA O 6 2 3 30+45
KRIMINALISTIKA TEHNIKA O 7 3 3 45+45
PRIVATNA BEZBJEDNOST I 3 2 1 30+15
VIKTIMOLOGIJA I 3 2 1 30+15
PRAKTIČNA NASTAVA-TERENSKA OBUKA O 2 0 5 0+75
 

V SEMESTAR

ORGANIZOVANI KRIMINALITET O 6 2 3 30+45
OSNOVE MEĐUNARODNOG PRAVA O 6 2 3 30+45
POLICIJSKI MENADŽMENT O 6 3 2 45+30
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO O 5 2 2 30+30
KRIMINALISTIČKA PREVENCIJA I PROGNOSTIKA I 5 2 2 30+30
PRAVNA MEDICINA I 5 2 2 30+30
POLICIJSKA PSIHOLOGIJA I 5 2 2 30+30
PRAKTIČNA NASTAVA OB 2 0 2 0+30
 

VI SEMESTAR

POLICIJSKA INFORMATIKA O 5 2 2 30+30
POLICIJA U KRIVIČNOM POSTUPKU O 5 2 2 30+30
BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA O 6 3 3 45+45
SFO 3 O 5 2 3 30+45
KRIMINALISTIKA OPERATIVA O 5 2 2 30+30
POLICIJSKO PRAVO I 4 2 2 30+30
MALOLJETNIČKA DELINKVENICJA I 4 2 2 30+30
 

VII SEMESTAR – KRIMINALISTIČKI SMJER

KRIMINALISTIČKA STRATEGIJA O 7 3 3 45+45
KRIMINALISTIČKO OBAVJEŠTAJNE ANALIZE O 6 3 2 45+30
SFO 4 O 7 3 3 45+45
METODIKA ISTRAŽIVANJA NASILNIČKOG KRIMINALITETA I 5 2 2 30+30
METODIKA ISTRAŽIVANJA IMOVINSKOG KRIMINALITETA I 5 2 2 30+30
 

VIII SEMESTAR – KRIMINALISTIČKI SMJER

MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA O 6 3 2 45+30
PRIVREDNO PRAVO O 6 3 2 45+30
FORENZIČKE NAUKE O 6 3 2 45+30
METODIKA ISTRAŽIVANJA PRIVREDNOG KRIMINALITETA I 5 2 2 30+30
UPRAVLJANJE POSEBNIM ISTRAGAMA I 5 2 2 30+30
DIPLOMSKI RAD ZR 7 0 7 0+105
 

VII SEMESTAR – POLICIJSKI SMJER

RAD POLICIJE U ZAJEDNICI O 7 3 2 45+30
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U POLICIJI O 6 2 2 30+30
SFO 4 O 7 3 3 45+45
NADZOR NAD RADOM POLICIJE I 5 2 2 30+30
OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNA DJELATNOST I SLUŽBE  Ispitna pitanja I 5 2 2 30+30
 

VIII SEMESTAR – POLICIJSKI SMJER

MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA O 6 3 2 45+30
PRIVREDNO PRAVO O 6 3 2 45+30
POLICIJSKE OPERACIJE O 6 2 3 30+45
TERORIZAM I 5 2 2 30+30
SISTEM BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITEIspitna pitanja I 5 2 2 30+30
DIPLOMSKI RAD ZR 7 0 7 0+105