SP: Bezbjednost i kriminalistika 2017/18

 

NAZIV PREDMETA STATUS ECTS P V BROJ ČASOVA
 

I SEMESTAR

UVOD U PRAVO O 8 4 2 60+30
SOCIOLOGIJA O 8 4 2 60+30
OSNOVE BEZBJEDNOSNIH NAUKA – Ispitna pitanja O 8 4 2 60+30
ENGLESKI JEZIK I 6 3 1 45+15
SPORTSKE VJEŠTINE U BEZBJEDNOSTI I 6 3 1 45+15
 

II SEMESTAR

USTAVNO PRAVO O 8 4 2 60+30
KRIMINALISTIKA I O 8 4 2 60+30
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST  POLICIJE O 8 4 2 60+30
INFORMATIKA I 6 3 1 45+15
OPŠTI I BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT – Ispitna pitanja I 6 3 1 45+15
OSNOVI FORENZIKE I 6 3 1 45+15
 

III SEMESTAR

KRIVIČNO PRAVO   (Ispitna pitanja) (Literatura) O 8 4 2 60+30
KRIMINALISTIKA II O 8 4 2 60+30
DEFENDOLOGIJA O 8 4 2 60+30
OSNOVE UPRAVNOG I POLICIJSKO BEZBJEDNOSNOG PRAVA I 6 3 1 45+15
BEZBJEDNOSNA KULTURA I 6 3 1 45+15
EKOLOŠKA I ENERGETSKA BEZBJEDNOST I 6 3 1 45+15
INŽENJERSTVO EKSPLOZIVA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA I 6 3 1 45+15
 

IV SEMESTAR

SISTEM BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE O 8 4 2 60+30
SFO 1 – OPŠTI DIO O 8 4 3 60+45
JAVNA UPRAVA O 8 4 3 60+45
PREKRŠAJNO PRAVO I 6 3 1 45+15
KRIMINALISTIČKA PSIHOLOGIJA I 6 3 1 45+15
 

V SEMESTAR

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM O 8 4 2 60+30
ORGANIZOVANI KRIMINALITET O 8 4 2 60+30
SFO 2 – POSEBNI DIO O 8 4 3 60+45
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI I 6 3 1 45+15
JAVNA BEZBJEDNOST I 6 3 1 45+15
 

VI SEMESTAR

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO O 8 4 2 60+30
OSNOVI PRIVREDNOG I FINANSIJSKOG PRAVA O 8 4 2 60+30
TERORIZAM O 8 4 2 60+30
CIVILNA ZAŠTITA I 6 3 1 45+15
MEĐUNARODNO POLICIJSKO BEZBJEDNOSNA SARADNJA I 6 3 1 45+15
 

VII SEMESTAR

OSNOVI MEĐUNARODNOG PRAVA O 8 4 2 60+30
OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNA DJELATNOST I SLUŽBE O 8 4 2 60+30
KRIMINALISTIČKA STRATEGIJA I PREVENCIJA O 8 4 2 60+30
SUDSKA MEDICINA I 6 3 1 45+15
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA I 6 3 1 45+15
 

VIII SEMESTAR

GLOBALNA BEZBJEDNOST O 8 4 2 60+30
ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE O 8 4 2 60+30
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO O 8 4 2 60+30
INSTITUCIJE I SISTEMI BEZBJEDNOSTI EU I 6 3 1 45+15
KORPORATIVNA BEZBJEDNOST I 6 3 1 45+15
NADZOR I KONTROLA NAD RADOM POLICIJE I BEZBJEDNOSNIH AGENCIJA I 6 3 1 45+15