Позив за феријални рад студената у СР Њемачкој у 2020. години

Завод за запошљавање Републике Српске позива заинтересоване студенте  у Републици Српској да доставе пријаве за рад у СР Њемачкој током љетног распуста у 2020. години у оквиру Програма феријалног рада који се одвија у сарадњи са Савезном агенцијом за рад СР Њемачке.
За Босну и Херцеговину у 2020. години је одобрено 150 мјеста, од чега је студентима универзитета у Републици Српској одобрено 48 мјеста.

На овај позив могу се пријавити:
• искључиво редовни студенти универзитета у Републици Српској који нису уписани у посљедњу годину студија.
Остали услови:
• врло добро и добро владање њемачког језика,
• расположивост за рад у Њемачкој у периоду који није краћи од два мјесеца,
• студенти се не би требали ограничавати на неку регију или мјесто у којем желе радити,
• спремност за рад у што више индустријских сектора у којима се нуде послови.

Пријава треба да садржи сљедеће:
1. Два пријавна обрасца (Bewerbungsbogen), обострано штампана, читко попуњена на њемачком језику са унесеним датумом и потписом,
2. Двије фотографије новијег датума (формат за пасош),
3. Два примјерка Увјерења о упису (Immatrikulationsbescheinigung)* попуњена на њемачком језику са датумом издавања, потписом одговорног лица и печатом високошколске установе,
4. Увјерење о студентском статусу (право учешћа у програму имају само редовни студенти) које је издала релевантна високошколска установа,
5. Овјерену копију возачке дозволе (ако је посједују).
6. Копију пасоша (само страница са сликом)

*Напомена: студентице/студенти требају код себе сачувати један од два наведена примјерка Увјерења о упису (Immatrikulationsbescheinigung), који ће, у случају да добију понуду за рад, предати послодавцу по доласку у СР
Њемачку.

Начин подношења пријава:
Заинтересовани студенти, који испуњавају наведене услове, достављају пријавна документа лично или препоручено поштом на сљедећи начин:
• Студенти високошколских установа у Републици Српској према сједишту факултета у одговарајућој филијали/бироу Завода за запошљавање Републике Српске.
Пријаве се могу достављати и директно Заводу за запошљавање Републике Српске на адресу:
Завод за запошљавање Републике Српске
Српских ратника 30
71420 Пале
са назнаком „Пријава за Феријални рад у СР Њемачкој 2019.“

Рок за слање пријава је сриједа, 23.1.2020. године.

Напомена: Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Kритерији који ће се примјењивати при одабиру кандидата:
• Спремност за рад у СР Њемачкој најмање два мјесеца (подразумијева да званични љетни распуст релевантних високошколских установа мора трајатинајмање два мјесеца).
• Предност ће имати студенти који до сада нису учествовалиу овом програму или су ранијих година достављали пријаве за учешће у програму, али нису добили радне понуде.
• У обзир ће се узимати и ниво знања њемачког језика (на основу самопроцјене знања из Пријавног обрасца).
• Претходно радно искуство је предност.

Списак студената, чије ће пријаве на основу наведених критерија бити одабране и прослијеђене у Савезну агенцију за рад СР Њемачке, биће објављен на wеб страници Завода за запошљавање Републике Српске: www.zzzrs.net у првој половини марта 2020. године.
Савезна агенција за рад СР Њемачке ће узимати у обзир само потпуну и исправно попуњену документацију коју достави Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине након пријема од стране Завода за запошљавање Републике Српске.
Студенти су обавези да се упознају са информацијама о овом програму у документу Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, а за додатна појашњења се могу обратити и Заводу за запошљавање Републике Српске.

Kонтакт особа:
Тања Маркуш
тел.: 057/490 823
Е-маил: tanja.markus@zzzrs.net