Poziv studentima za ferijalni radu u SR Njemackoj u 2020. godini

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske poziva zainteresovane studente  u Republici Srpskoj da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2020. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.
Za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studentima univerziteta u Republici Srpskoj odobreno 48 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:
• isključivo redovni studenti univerziteta u Republici Srpskoj koji nisu upisani u posljednju godinu studija.
Ostali uslovi:
• vrlo dobro i dobro vladanje njemačkog jezika,
• raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
• studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
• spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:
1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
3. Dva primjerka Uvjerenja o upisu (IImmatrikulationsbescheinigungJE)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
5. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).
6. Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom)

*Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR
Njemačku.

Način podnošenja prijava:
Zainteresovani studenti, koji ispunjavaju navedene uslove, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:
• Studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj filijali/birou Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Prijave se mogu dostavljati i direktno Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske na adresu:
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Srpskih ratnika 30
71420 Pale
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2019.“

Rok za slanje prijava je srijeda, 23.1.2020. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:
• Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajatinajmanje dva mjeseca).
• Prednost će imati studenti koji do sada nisu učestvovaliu ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
• U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
• Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, biće objavljen na web stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske: www.zzzrs.net u prvoj polovini marta 2020. godine.
Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine nakon prijema od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Studenti su obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske.

Kontakt osoba:
Tanja Markuš
tel.: 057/490 823
E-mail: tanja.markus@zzzrs.net