Ksb20 21 (1)

Konkurs – Prelazak sa sufinansiranja na finansiranje iz budžeta Srpske Predaja zahtjeva do 6. novembra 2020.

Konkurs za prelazak sa sufinansiranja na finansiranje iz budžeta je otvoren do 6. novembra 2020. godine

Studenti koji konkurišu, treba prethodno da upišu akademsku 2020/21. godinu, tj. da popune upisni materijal i izvrše uplatu samo troškova semestra (42 KM). Instrukcija.

Zahtjev za promjenu statusa podnosi se najkasnije do 6.11.2020. godine u st. službi Fakulteta.

Obrazac za prijavu na konkurs možete preuzeti u st. službi.

Pravo da konkuriše za promjenu statusa ima redovan student, prema sledećim uslovima:

da nije obnavljao više od jedne godine tokom studija i
da je, zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom tekuće akademske godine, položio sve ispite predviđene nastavnim planom.

Rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove formira se prema sljedećim kriterijumima:

bodovanje po osnovu uspjeha ostvarenog u toku studija (ostvarena prosječna ocjena tokom studija X 10,00)
bodovanje po osnovu vremena ispunjenja predviđenih uslova:
uslov za upis u narednu godinu studija stečen u junsko-julskom ispitnom roku – 20 bodova.
uslov za upis u narednu godinu studija stečen u septembarskom ispitnom roku – 10 bodova.

Broj slobodnih mjesta “na budžetu” uslovljen je brojem studenata koji se finansiraju iz budžeta, a nisu dali uslov za upis više godine studija.

Rang lista kandidata biće objavljena najkasnije do 10.11.2020. godine.