Ugovor

Potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

Dana 26.07.2019. godine u Banjaluci je potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ugovorom, koji su potpisali dekan doc. dr Predrag Ćeranić i ministar Dragan Lukač, utvrđuju se uslovi saradnje po pitanju stručne prakse studenata, stručnog osposobljavanja i stručnog ispita lica koja su diplomirala na Fakultetu.

Fakultet se obavezuje da će obezbijediti dovoljan fond časova iz stručne grupe predmeta, nastavu o policijskom naoružanju sa nastavom gađanja i realizaciju stručne prakse putem nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva nakon čega će studenti biti osposobljeni za vršenje poslova i zadataka policijskog službenika. Ministarstvo se obavezuje da će, u skladu sa pozitivnopravnim propisima, zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju sa licama koja su diplomirala na Fakultetu. Po završenom stručnom osposobljavanju diplomci pristupaju polaganju stručnog ispita i stiču uslove da, u skladu sa potrebama Ministarstva i na način propisan Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, zasnuju radni odnos u statusu policijskog službenika.