Konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima

Na osnovu člana 51. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/2020), člana 26. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, člana 4. stav 2. i člana 16. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, a nakon razmatranja prijedloga rektora Univerziteta, Upravni odbor Univerziteta na 49. sjednici, održanoj 4.9.2020. godine, d o n o s i

Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i obrazovnom radu za 2019. godinu