1. UPIS – prvi ciklus studija. Studijski program Bezbjednost i kriminalistika.

Konkurs za upis u akademsku 2024/25. godinu biće objavljen u junu 2024. godine. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama (Glas Srpske, Nezavisne novine ili Blic), na internet i Facebook stranici Fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Kandidati će dokumenta za upis na Fakultet bezbjednosnih nauka moći predati u studentskoj službi Fakulteta u rokovima definisanim konkursom.

Konkursom će bit definisane upisne kvote. Troškovi studiranja: budžet 84 KM po godini, sufinansiranje 524 KM po godini, vanredni 1584 KM po godini. Troškovi studiranja se uplaćuju u dvije rate (jul 2020. i februar 2021. godine).

Kandidat prilikom prijave na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

 • Svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original),
 • Diplomu (original),
 • Rodni list (original),
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original),
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 • Popunjen obrazac prijave za upis na Fakultet,
 • Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Struktura prijemnog ispita:

 • Test iz srpskog jezika i književnosti (kandidat može da ostvari maksimalno 10 bodova) – Pitanja za test.
 • Test iz istorije (maksimalno 10 bodova) – Pitanja za test.
 • Test motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova) – Opis testova i Kriterijumi.
 • Pismenog rada na zadanu temu (maksimalno 5 bodova).
 • Diktat (maksimalno 5 bodova).
 • Niti jedan od testova nije eliminatornog karaktera, a maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari na prijemnom ispitu je 100 (sto) i to: 50 (pedeset) na osnovu uspjeha u srednjoj školi i 50 (pedeset) na osnovu prijemnog ispita.
 • Pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazumjeva se prosjek svih ocjena pomnožen sa brojem 10 (deset). Opšti uspjeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dvije decimale.

Pravilnik o upisu studenata na Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (prečišćen tekst) možete pogledati OVDJE.

Kandidati na provjeru motoričkih sposobnosti treba da dođu u sportskoj opremi (šorc ili trenerka, majica, patike).

Pravo upisa na studije Fakulteta bezbjednosnih nauka stiče kandidat koji je na konačnoj rang – listi rangiran u okviru odobrenog broja studenata za upis.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta bezbjednosnih nauka, Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, na telefon 051/333-648, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova, ili putem e-pošte: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

 

      2. UPIS – drugi ciklus studija. Studijski program Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa.

Konkurs za upis u akademsku 2024/25. godinu biće objavljen u junu 2024. godine. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama (Glas Srpske, Nezavisne novine ili Blic), na internet i Facebook stranici Fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Brošuru za prijemni ispit možete pogledati OVDJE.

Nastavni plan pogledajte OVDJE.

Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus  akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova.

Prilikom prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente, i to:

Popunjen obrazac za prijavu na konkurs.
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
Izvod ocjena sa prosjekom ili ovjerena kopija dodatka diplomi;
Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti, 70KM. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na telefon 051/333-648, ili putem e-pošte  studentska.sluzba@fbn.unibl.org